ทําไมต้อง เลือก BOYET

เพชรที\ดีที\สุด ในโลก เหมาะสําหรับ ราชวงศ์ชั pนสูง และคุณ

YSL_9112 Edit 1.jpg

งานฝีมือที\ ละเอียดอ่อน และความใส่ใจ ในรายละเอียด อย่างพิถีพิถัน กลายเป็น รากฐานที\ สําคัญใน ผลงานของเรา ที\ Boyet Diamonds ในช่วงหลายปี ที\ผ่านมาเราได้ มุ่งมั\นที\จะส่ง มอบผลงานชิ pน เอกอย่าง แท้จริงเท่านั pน ซึ\งเป็นตัว แทนที\แสดงถึง คุณภาพและ การออกแบบ ในระดับสูงสุด

ที\ Boyet Diamonds เรา เฉลิมฉลอง ให้กับผู้ที\ แสวงหา ผลประโยชน์ใน สังคม เราได้รับ แรงบันดาลใจ มาจาก แรงผลักดัน, พลังงานและ การแสวงหา เป้าหมายใน ชีวิต เพชรอัน ลํ pาค่าของเรา เป็นเพื\อนที\ เหมาะสําหรับ การเดินทางใน ชีวิตและการ เฉลิมฉลอง ความสําเร็จขั pน สูงสุดเป็นอย่าง มาก เพชรบอก เล่าเรื\องราวที\ ต้องถูกเล่าและ เรื\องเล่าที\รอ การแบ่งปัน 

เราทํางาน โดยตรงกับ เจ้าของเหมือง เพชรชั pนนําของ โลกซึ\งทุกคนมี ประสบการณ์ ในการผลิตอัญ มณีที\งดงามมา นานหลาย ทศวรรษ ด้วย การเข้าถึงเพชร ที\ดีที\สุดจากทั\ว โลกโดยตรงจึง ทําให้Boyet Diamonds ถือ เป็นเพียง ตัวกลาง ระหว่างเหมือง เพชรและคุณ

Boyet Diamonds เป็นทั pงผู้ดูแล และผู้จัดหา เพชรนํ pาดี มา แชร์เป้าหมาย ของคุณเพื\อหา เพชรที\สมบูรณ์ แบบกับเรา เข้า มาเยี\ยมชม Flagship Store ของเรา ได้ที\โรงแรม Four Seasons Beijing และ เริ\มเขียน เรื\องราวของ คุณได้แล้ววันน

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2017 โดย Boyet Diamonds