BOYET ความ พิเศษที,ไม่ เหมือนใคร

เพชรคือ สัญลักษณ์ แห่งความมั*งคั*ง, ฐานะ, ความรุ่งโรจน์ และความ เป็นนิรันดร

YSL_9499 Edit 2.jpg

เพชรของ ทุกคน

อัญมณีที* เปล่งประกาย นี ]ถือเป็น ของขวัญที*ดี ที*สุดสําหรับ ในทุกๆ โอกาสพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น การเฉลิม ฉลองในงาน แต่งงาน, รับขวัญเด็ก แรกเกิด, ความสําเร็จ ในอาชีพการ งานหรือ สัญญาชั*วนิ รันดร์เพชร จะยังคงมี เสน่ห์และไม่ มีสิ*งใดมา ต้านทานได

 

แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกคนที* สามารถเป็น เจ้าของเพชร แต่ด้วย แนวคิด พื ]นฐานที*ว่า “เพรชสําหรับ ทุกคน” ทําให้ Boyet ถูก สร้างขึ ]นมา เพื*อให้ทุกคน สามารถเป็น เจ้าของอัญ มณีลํ ]าค่าได้


ประสบการ ณ์มากมาย

ทีมงานมือ อาชีพของ Boyet มี ความสามาร ถสูงและมี ประสบการณ์ การทํางานใน อุตสาหกรรม เพชรมา มากกว่า yz ปี ในช่วง หลายปีที*ผ่าน มาเราม พันธมิตรใน อุตสาหกรรม มากขึ ]นและมี แหล่งข้อมูล ระดับมือ อาชีพ มากมายใน เครือข่ายของ เรา


ครบวงจร

Boyet Group เชื*อมต่อชุด ของ กระบวนการ ทาง อุตสาหกรรม อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น เหมือง พันธมิตร เชิงกลยุทธ์, การตัดและ เจียรหิน หยาบ, การ นําเข้าและ ส่งออกการ แลกเปลี*ยน เพชรใน ประเทศต่างๆ , OEM, แผนการ ตลาดที* ปรับปรุงใหม่ และบริการ หลังการขาย สําหรับ การบูรณา การใน อุตสาหกรรม เพชรอย่าง เต็มรูปแบบ


เพชร สําหรับทุก คน

Boyet Group ใช้ แนวคิด "เพชรสําหรับ ทุกคน" เป็น รากฐานหลัก ในการดําเนิน ธุรกิจโดยให้ ลูกค้าแต่ละ รายได้รับ ราคาที*ดีที*สุด และบริการที* ครอบคลุม ที*สุด

 

National Recognition

ในเดือน ตุลาคมปี ÅzÇÉ บริการ และความ เป็นมืออาชีพ ของเรา ประสบ ความสําเร็จ จากการได้รับ การจัดอันดับ เป็นองค์กรที* ยอดเยี*ยมใน เครดิตระดับ AAA ของจีน ซึ*งได้รับการ ยอมรับจาก ลูกค้าของเรา ทั*วประเทศ

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2017 โดย Boyet Diamonds