การ รับประกัน ของเพชร

Boyet Diamonds พันธสัญญาที* ไม่แตกหัก การประกัน สูงสุด

WechatIMG733.png

การได้เป็น เจ้าของสิ*งที*มี ค่าอย่างเพชร แสดงให้เห็น ถึงความ ยิ*งใหญ่ใน ธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะ อย่างยิ*งเมื*อ เพชรคือการ ลงทุนที*คุ้มค่า ซึ*งจะช่วย เสริมพอร์ต การเงินของ คุณ

การให้คํามั*น สัญญาที* สําคัญ ดังกล่าว จําเป็นต้องมี การ เตรียมการ อย่าง รอบคอบและ มีการคิด ไตร่ตรอง ล่วงหน้า เรา ต้องการลด ความเสี*ยง และสร้าง ความมั*นใจ สูงสุด ที* Boyet Diamonds เราได้ทุ่มเท อย่างเต็มที* เพื*อจัดการ กับข้อกังวล ของคุณ

การที*คุณเป็น เจ้าของเพชร ระดับการ ลงทุนอันลํ ]า ค่าจาก Boyet Diamonds คุณจะได้รับ การ รับประกัน ดังนี ]:

  • เพชรจาก ธรรมชาต เพชรของคุณ จะเป็นเพชร ธรรมชาติที* ได้มาจากโลก ใบนี ]โดยตรง และนํามา เจียระไนโดย ไม่ผ่านการ ปรับแต่งใดๆ

  • การรับรอง คุณภาพเพชร จาก GIA เพชรของคุณ ได้รับการคัด เกรดโดย GIA ซึ*งเป็น มาตรฐาน ทองคําในการ คัดเกรดเพชร โดยถูกจัดอยู่ ในเกรดตามที* กําหนด ภายใต้ระบบ 4C ของ GIA

  • ความ ปลอดภัย สูงสุด เพชร ของคุณมีการ แกะสลักด้วย เลเซอร์ที*ขอบ เพชรซึ*งตรง กับหมายเลข ใบรับรอง GIA หมายเลขนี ] จะเชื*อมโยง กับการเป็น เจ้าของของ คุณในกรณีที* เกิดการสูญ หาย

  • การจัดหา อย่างมี จริยธรรม เพชรของคุณ ถูกซื ]อผ่าน Kimberly Process Certification Scheme (KPCS) ซึ*ง เป็นข้อตกลง ระหว่าง ประเทศที* พยายามลด การใช้เพชร เพื*อเป็นแหล่ง เงินทุน สําหรับความ ขัดแย้งทาง อาวุธ

  • การ บํารุงรักษา ประจําปี เพชรของคุณ จะถูก ตรวจสอบ สภาพโดยไม่ มีการเสีย ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ*มเติม

  • มูลค่า ทดแทน มูลค่าการ เปลี*ยนเพชร ของคุณจะ ถูกอัปเดต โดยไม่มีการ เสียค่าใช้จ่าย ใดๆเพิ*มเติม

  • การ สนับสนุนที* ยอดเยี*ยม คุณจะได้รับ การสนับสนุน โดยเฉพาะ จากเราซึ*งจะความสัมพันธ์ ของคุณกับ Boyet Diamonds เริ*มต้นตั ]งแต่ ที*คุณได้มา ติดต่อเรา มา ประทับใจไป กับความ มุ่งมั*นที*ไม่มี ใคร เทียบเคียงได้ และความ ปลอดภัย สูงสุดที*เราจะ มอบให้คุณ และการ ลงทุนอันลํ ]า ค่าของคุณ

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2017 โดย Boyet Diamonds