1/4

ซีรีส์ L'Amour Divine จะมีการเปิดตัวซีรีส์ของรางวัลและโปรโมชั่นที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ซีรีส์ L'Amour Divine เพิ่งเปิดตัวไป!

Diamond Ring, Diamond Earrings, Diamond Bracelet, Diamond Bangle

ซีรีส์ L'Amour Divine เพิ่งเปิดตัวไป!

ความรักและ ความไว้วางใจ

ซื$อเพชรที, BOYET

BOYET DIAMONDS ซื pอเพชร โดยตรงจาก แหล่งที\มา (ผ่านเครือข่าย ผู้ผลิตเพชร "เฉพาะกลุ่ม" ที\ พัฒนามาอย่าง รอบคอบซึ\ง ส่วนใหญ่อยู่ใน ประเทศ แอฟริกาใต้, รัสเซียและ เมืองสุรัตใน ประเทศ อินเดีย) และ ขายเพชรเพื\อ การลงทุนและ คอลเลกชัน เครื\องประดับ เพชรที\สวยงาม ผ่านช่องทาง ออนไลน์และ ในสํานักงาน ให้กับลูกค้า

ฉบับนี lเคลือบ ด้วยลามิเนตซึTง จะสรุปข้อมูล สําคัญของ เพชรโดย อ้างอิงจากหลัก 4C และอธิบาย ลักษณะเฉพาะ ของเพชรทีTช่วย กําหนดมูลค่า ใบรับรองไม่ได้ ระบุมูลค่าทาง การเงินของ เพชร ใบรับรอง ทีTมีชืTอเสียง ทีTสุดของ อุตสาหกรรม เพชร ได้แก่: GIA: Gemological Institute of America.

โชว์รูม BOYET

ตืTนตาตืTนใจไป กับคอลเลกชัTน มากมายของ Boyet ได้ทีT Boyet Flagship Store พร้อมชม วิว }à{° ของ Flagship Store ของเรา - โชว์รูม A, โชว์ รูม B, ห้อง รับรองลูกค้า, สํานักงาน ผู้อํานวยการ

ทิ lงข้อความให้ เรา

ซื lอ BOYET DIAMONDS

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2017 โดย Boyet Diamonds